Wednesday, September 3, 2014

Shibari improvisation - Psiheya ties Nelly

Shibari improvisation - Psiheya ties Nelly




Bondage studio in Kharkov, Ukraine.

Monday, September 1, 2014

Shibari by Jan from Germany


Shibari by JPBondage with model Psiheya



Shibari by Jan from Germany aka JPBondage
Location: Kiev, Ukraine