Wednesday, September 3, 2014

Shibari improvisation - Psiheya ties Nelly

Shibari improvisation - Psiheya ties Nelly
Bondage studio in Kharkov, Ukraine.

Monday, September 1, 2014

Shibari by Jan from Germany


Shibari by JPBondage with model PsiheyaShibari by Jan from Germany aka JPBondage
Location: Kiev, Ukraine