Wednesday, September 3, 2014

Shibari improvisation - Psiheya ties Nelly

Shibari improvisation - Psiheya ties Nelly
Bondage studio in Kharkov, Ukraine.